חיפוש

משה בראשית שליחותו טוען כלפי הקב"ה: "ויאמר משה ... לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי"...

הרב משה פליקס כ"ד טבת תשפ"א

משה בראשית שליחותו טוען כלפי הקב"ה: "ויאמר משה ... לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי", ותשובת הקב"ה למשה: "מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי ה' ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר"

מדוע אם כן משה חוזר על הטיעון הזה גם בהמשך: "ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים", והרי הקב"ה כבר הבטיח לו שהדבר יתוקן ואף צירף אליו את אהרון?

עם שאלה זו מתמודד הזוהר הקדוש ואומר: יש כאן בעיה מהותית במציאות שבאה לידי ביטוי (או בהקשר שלנו יותר נכון לומר לא באה לידי ביטוי...) בחוסר היכולת של משה לדבר, ובלשון הזוהר הקדוש "הדיבור נמצא בגלות".

מה המשמעות של דיבור הנמצא בגלות?

מסביר ה"שפת אמת"  בשם סבו     "אא"ז מו"ר זצלה"ה הגיד כי מה שהיה צורך לעשר מכות. להסיר הקליפה והסתר מעשרה מאמרות לעשותן עשרת הדברות עכ"ד ז"ל"

הקב"ה ברא את העולם בעשרה מאמרות, אבל עובדה זו לא עניינה אף אחד כמעט (למעט צדיקים מועטים ובודדים), כלומר העובדה שהעולם נברא במאמר ה' לא "דיברה" לאף אחד. המאמר נשאר מאמר, בלתי מחייב ולא נוגע כאימרה המצויה בסוף הבגד (אימרה = מכפלת).

פרעה נמצא במצב קיצוני שהוא מתכחש למציאות ה' "לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח" בשלב זה מגיעות מכות מצרים ומקלפות אט אט את הקליפות המסתירות את האלוקות.

לאחר שהושלמה יציאת מצרים,  אנו נפגשים שוב עם דבר ה' והפעם לא אמירה אלא דיבור - עשרת הדיברות.

דיבור, לעומת אמירה הוא מחייב, האדם מונהג על ידי הדיבור, ולא בכדי המנהיג בעברית נקרא דבר .

זאת ועוד השורש ד.ב.ר משמעותו גם הדברה, כלומר כליון למי שאינו משעבד עצמו לדבר ה', "כי הם חיינו ואורך ימינו".

כשעם ישראל עדיין נתון בתוך מצרים, אין בעולם כתובת שתקבל את דבר ה', וממילא דבר ה' נותר מאמר, ואם כן הדיבור נמצא איתנו בגלות, ומשה רבנו, המנהיג (הדבר) לא מסוגל להוציא אותו מפיו. כשעם ישראל מצליח להיגאל, הדיבור נגאל יחד עמו (בפה שח) ואותם עשרה מאמרות בהם נברא העולם הופכים להיות עשרת הדברות, תורה המדברת אלינו ומחייבת אותנו.

ובחינוך, כמה עלינו לעמול שדברינו יהיו נוגעים, יוצרים מחוייבות "ידברו" אל לב הנוער ולא יישארו כאמירה לחלל האויר.

ככל שאנו מחוייבים יותר כך נצליח להנחיל מחויבות זאת לדבר ה' המנהיג אותנו לגאולה שלמה.