חיפוש

פרשת כי תשא פותחת במצווה של נתינת מחצית השקל המלמדת אותנו שאין שלם יותר מחצי.

הרב יחיאל יעיש י"ז אדר תשע"ט

פרשת כי תשא פותחת במצווה של נתינת מחצית השקל הניתנת מכל אחד מעם ישראל כדי ליצור שותפות אמיתית בבניינו של בית המקדש ובעבודת הקרבנות. נתינת המחצית מבררת לנו שאין שלם יותר מחצי. ומדוע? כיוון שהשלמות הרוחנית בעולם אינה מתאפשרת אלא ע"י נתינת מקום לאחר/השונה. ואין באמירה זו עניין חברתי בלבד אלא בעיקר מגמה רוחנית המבטאת באופן מעשי את רצון ד' שנהיה באמת כאיש אחד בלב אחד. פשוט הוא, שלהיות בלב אחד אינו אומר שחייבים להסכים על הכל ושאין דרכים שונות ומגוונות להגשמת רצון ד' בעולם, אלא צריך לדעת ולהפנים שהרבה דרכים למקום ברוך הוא בתוך בית המדרש.

בפרקי אבות פרק א' במשנה האחרונה אומר רבן גמליאל: "על שלשה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום שנאמר 'אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם'". משנה זו מקבילה למשנה השניה בפרק האומרת: "על שלשה דברים העולם עומד: על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים".
ומהי ההקבלה? על האמת כנגד התורה, שמעמידה את האדם מול האמת האלוקית. ועל הדין כנגד עבודת הקרבנות, הכוללת תיקון וכפרה של האדם על מעשיו. ועל השלום כנגד גמילות חסדים המרבים אחווה ורעות בין אדם לחברו. וכמו שכתוב במשנה (פ"ב, ז') "מרבה צדקה מרבה שלום".                            
באופן פשוט (ולא נכון) אמת ושלום לא יכולים לדור בכפיפה אחת, כיון שהאמת דורשת עמידה על עקרונות שבהרבה מקרים גורמת למלחמת דעות (במקרים קיצוניים ליותר מזה) ואז עלולים להגיע למציאות של מתח חברתי לא רצוי. אולם בהתבוננות נכונה כולנו יודעים שהדרך לחיות בשלום עוברת דרך הבירור המעמיק של הזהות שלנו במעגל האישי, המשפחתי, הקהילתי והלאומי.
ההוכחה הפשוטה להנחה זו היא השלום האישי שלנו עם עצמנו. הרי ברור וידוע לכל, שככל שהאדם אינו חי בהכחשה עצמית אלא מחובר הוא לעצמו, ויודע ומכיר הוא את עולמו הפנימי בגוף, נפש ונשמה כך יהיו לו את הכלים המתאימים להתמודד עם האתגרים העומדים לפתחו.
הרמב"ן בתחילת פרשת בחוקותי מבאר את ההבטחה של התורה "ונתתי שלום בארץ" – דהיינו שלום בינינו לבין עצמנו. יש פסוק נוסף המתאר את היחס בין שלום ואמת בתוספת של ערכים נוספים: "חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו". המשמעות היא שאת האמת צריכה ללוות מידת החסד, המבטאת את יכולת ההכלה של האחר. ללמדנו שאע"פ שיש לנו דעה ברורה, הרי שהיא מתבססת ומתקיימת דווקא מתוך שאני יודע לתת מקום לאחר. ומאידך למידת השלום צריך שתתלווה מידת היושר/צדק המדגישה ששלום אמיתי אינו בא רק ממקום של ויתורים, אלא דווקא מתוך העמידה על העקרונות בהם אני מאמין.

שבת שלום ומבורך!