חיפוש

בהפטרת פרשתינו ,נפגשים אנו עם דבריו של אחרון הנביאים, מלאכי:"כי שפתי כהן ישמרו דעתו ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא''.

הרב מנחם נוביק ד' כסלו תשפ"א

בהפטרת פרשתינו ,נפגשים אנו עם דבריו של אחרון הנביאים, מלאכי:"כי שפתי כהן ישמרו דעתו ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא''.

חז''ל דרשו על פסוק זה דברים חריפים(מסכת חגיגה דף טו עמוד ב):"  אם דומה הרב למלאך ה' צבאות- יבקשו תורה מפיהו . ואם לאו- אל יקבשו תורה מפיהו''

דרישה מוסרית זאת ממוסרי התורה , מדגישה את הקשר ההכרחי שחייב להיות בין התחום המוסרי לתחום החכמה ביהדות. רק אדם מוסרי יכול להיות תלמיד חכם וראוי שילמדו תורה מפיהו.

ולכן, החכם בספר הכוזרי נקרא ''חבר'', מכיון שבגמרא חבר הוא אדם שאפשר לסמוך עליו בהתנהגות מוסרית שאינו גוזל מעשרות של הכהנים.

כל זאת בניגוד מוחלט לחכמי האומות, שאין הכרח כי ידיעותיהם המחכימות יהיו שלובים בהתנהגות מוסרית עליונה. וידועה הבדיחה על אותו פרופסור לאתיקה שנתפס על דברים לא מוסריים-,וכשבאו אליו בטרוניה ענה להם:" סליחה, וכי תבקשו מהפרופסור לגיאומטריה להיות משולש?"...

אפשר לומר שגם לזה התכוון הנביא מלאכי באומרו:"אהבתי אתכם אמר ה' ואמרתם במה אהבתנו הלוא אח עשיו נאם ה' ואוהב את יעקב.ואת עשיו שנאתי...''

אצל עשיו החכמה והמוסר הם שני דברים נפרדים. הדת והמדינה הם שני דברים נפרדים. שמיים וארץ הם שני דברים נפרדים. וממילא , החכמה מנותקת מהחיים בדמות חיים לא מוסריים. לעומת זאת,  אצל בני יעקב, ככל המוסר היא תשתית החכמה, וחכמת התורה מעצימה את המוסר. וכמאמר ר' אלעזר בן עזריה במסכת אבות (פרק ג משנה יז):"אם אין תורה ,אין דרך ארץ, אם אין דרך ,אין תורה. אם אין חכמה אין יראה. אם אין יראה אין חכמה וכו' ''

והנה , רבים טועים לחשוב שאם הרב אינו דומה ממש למלאך, אדם מושלם וצדיק עליון, אי אפשר ללמוד ממנו תורה. אך יש להתבונן בבריה הזאת שנקרת 'מלאך'. מה עניינה? מה זה להיות דומה למלאך?

ראשית יש לדקדק שהרב צריך להיות דומה. לא ממש כמלאך, אלא דומה למלאך. וכי יכול בשר ודם להיות מלאך שמיימי כפשוטו? ודאי שלא. מספיק שהרב דומה למלאך.

אך יש לנסות להבין: מה זה מלאך? האם מדובר על מלאכים עם כנפיים? בריה שאין לה כל יצר הרע? אם כך- איך אפשר ללמוד מאדם כזה שאין לו שום קשר לעולם הזה?אלא שרש''י מפרש על הפסוק המוזכר במלאכי :"כי מלאך- שלוחו של הקב''ה,כמלאכי השרת לשרת לפניו ליכנס לפנים במחיצתו'' וכן פירש הרד''ק שם:"כי הוא שליח האל יתברך להורות דברי האל לישראל. ..''

ההתדמות למלאך מתבטאת בשליחות האלוקית המוטלת על כתפי הרב. מלאך הוא שליח אלוקי לבצע תפקיד מסוים המוטל עליו ממרום.וכך הרב הוא שליח של ה' להורות וללמד דברי אלוקים חיים.ואפשר לומר שאם הרב הוא רב כזה שמרגיש את תחושת השליחות בכל מעשיו, ומתוקף שליחות זאת פועל,מרב כזה אפשר ללמוד תורה. מכיון שהוא איננו בא רק מהשאיפות הפרטיות שלהו, אלא הוא 'שלוחו של הקב''ה' ומתוקף שליחות זאת בלבד הוא פועל. וחז''ל כבר אמרו ש''שלוחו של אדם כמותו'',וממילא אם הרב באמת חי את השליחות שלו, מרגיש תחושת שליחות, ה' איתו בכל מעשיו.

לסיכום: רב אינו חייב להיות אדם מושלם ללא שום חסרונות. ודאי שעליו להיות בעל מידות ומוסריות ,ולא יתכן שיהיה נתק בין התורה שלו לבין הופעתה בחייו באופן מוסרי. אך מעבר לכך, רב חייב להיות אדם שהשליחות קורנת ממנו. שמרגישים שהוא פועל,ומלמד, ומורה וחי מתוך תחושת שליחות. רב כזה הוא אכן דומה למלאך, ככהן בבית המקדש, וממנו רי לבקש דברי תורת אלוקים חיים.

שבת שלום,

מנחם נוביק