חיפוש

על גדולה, עין טובה ושינוי סדרי הטבע.

הרב שאול מלכה כ"ג חשון תשע"ט

כתוב בתורה שהמלאכים שואלים את אברהם אבינו "איה שרה אשתך ויאמר הנה באוהל" ואח"כ כתוב "חדל להיות לשרה אורח כנשים". שואלים המפרשים: מה אכפת להם איפה שרה אם הם רוצים לבשר על יצחק? ועוד מה לומדים מהפס' "חדל להיות לשרה אורח כנשים" אם רוצים להראות את גודל הנס, אפשר לומר ע"פ מדרש חז"ל שלשרה לא היה בכלל רחם, אם כן הנס גדול יותר ממה ש"אין לה אורח נשים"? כתוב במדרש כשהמלאכים באו לבקר את אברהם הוא נתן להם ג' לשונות בחרדל, דבר שצורך הוצאה מרובה וטרחה מרובה והגמ' בב"מ פז. אומרת שאשה עיניה צרה באורחים, והנה המלאכים משתאים לראות הגם ששרה בבית אברהם מוציא להם ג' לשונות בשר, אמרו המלאכים אם שרה כ"כ משנה מאורח הנשים שהיא כ"כ נדיבה עם עין טובה, אם כן היא ראויה שגם הטבע ישתנה בשבילה "והנה בן לשרה אשתך".

על הפסוק "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" מפרש"י כולן שווין לטובה, ואם כך אצל שרה שהיה לה עין טובה כל שכן אצל אברהם אבינו שכתוב עליו בפרקי אבות שהסמל המסחרי שלו היה עין טובה.

מהי עין טובה?
רש"י שאין לו קנאה על חברו וחביב עליו כבוד חברו ככבודו.
ר' יונה מפרש: מידת הנדיבות היא מידה נאה ומשובחת ומחמת המידה זו ישיג על המעלת האחרות.
כשרבי יוחנן בן זכאי ביקש מתלמידיו לברר מה המידה הישרה שהאדם צריך לברר לו כדי לעבוד את ה' א"ר אליעזר בן הורקנוס עין טובה.
רבי אליעזר זכה לתואר שאף אחד לא זכה לו, חכמים כינו אותו בתואר הנכבד "רבי אליעזר הגדול".

חז"ל מלמדים אותנו מה התכונה שבה האדם זוכה לתואר גדול:
הקב"ה נקרא גדול שנאמר "אתה החילות להראות את גודלך" - מפרש"י זו מידת טובך וידוע ששמו הגדול של ה' זו מידת הרחמים.
אברהם אבינו נקרא האדם הגדול בענקים. כידוע אברהם היה עמודו של חסד בעולם.
משה רבינו נקרא גדול שנא' "ויגדל משה ויצא אל אחיו" - מפרש"י נתן עיניו וליבו להיות מיצר בצרתם.
האשה השונמית נקראת אשה גדולה שנא' "ותחזק בו לאכול לחם" שהטיבה עם אלישע.
רבי אליעזר נקרא "הגדול" מסביר השערי אורה שהזכות לקבל תואר הגדול זה המיטיב לאחר ללא גבול, נמצאנו למדים שרק אדם שביטל את כל הרצון העצמי שלו, שכל הזמן חושב מה אני נותן לאחר ולא מה אני מקבל, שמשָנה את טבעו הרוחני, זוכה לשנות אפילו גזרות כמו שמצינו אצל שרה שאין לה ולד שלא יכול להיות לה כי אין לה רחם, אבל היא בעין הטובה שלה שדדה מערכות תבל ושנתה את המציאות, וכן אצל כולם, וכן זכה רבי אליעזר שהיה בו תכונה של כלל ישראל שרואה בצורך האחר ושינה את חוקי הטבע עם אמת המים שחזרה וכו'.

יה"ר שנלמד לראות את מעלת חבירנו ולדעת ללמוד לראות בעין טובה את טובת האחר.

שבת שלום ומבורך!