חיפוש

יעקב אבינו חוזר מחרן לא"י ובדרכו מתכונן הוא לקראת הפגישה עם אחיו עשיו. ההכנה שלו נעשית בג' דרכים ידועות: דורון, תפילה ומלחמה. מה אנו לומדים מכך לחיינו?

הרב יחיאל יעיש ט"ו כסלו תש"פ

יעקב אבינו חוזר מחרן לא"י ובדרכו מתכונן הוא לקראת הפגישה עם אחיו עשיו.

ההכנה שלו נעשית בג' דרכים ידועות:

דורון - שולח הוא משלוח מכובד של בקר וצאן כדי לרצות את אחיו. ואדרבא כותב הבן איש חי שהעובדה שיעקב שולח גם עיזים, למרות שעלול הדבר להזכיר לעשיו את התרמית שהייתה בלקיחת הבכורה ע"י לבישת עורות גדיי העיזים על ידיו של יעקב, עובדה זו מלמדת שיעקב, מחד היה אופטימי שאחיו עשיו יהיה מוכן להתפייס, ומאידך מכין הוא את עצמו גם לאפשרות של מלחמה ולכן מחלק הוא את המחנה לשניים. מעבר להשתדלות הטבעית שאנו נדרשים לפעול בכיוונים שונים מלמד אותנו יעקב אבינו שלכל השתדלות טבעית שאדם פועל ומשתדל, חייבים להוסיף גם השתדלות רוחנית. וזוהי אותה תפילה שמתפלל יעקב אבינו "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו" שד' יצליח דרכו במפגש עם עשיו בין אם עשיו יחליט על האופציה הצבאית ובין אם הוא יחליט על האפשרות של פיוס. הרמב"ן מבאר בתחילת הפרשה ש"נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו וגאלו מיד חזק ממנו, וישלח מלאך ויצילהו. וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו. ויש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו, וראוי לנו לאחז בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו לשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו, לתפלה ולדורון ולהצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהנצל".

 

לדברי הרמב"ן נדרשים אנו להתבונן וללמוד ג' עניינים מפרשה זו:

א. שבכל דור עומדים עלינו לכלותינו וחסד ד' עלינו תמיד להצילנו מכל אויבינו.

ב. ההשתדלות של האדם חייבת להיות בכל המישורים,ואין לסמוך לא על הנס ולא על צדקותינו.

    סייעתא דשמיא מקבלים תוך כדי ההשתדלות שלנו.הקב"ה תמיד עוזר ומסייע ותפקידנו 'לעזור לקב"ה לעזור לנו'.

ג. "ראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק" עלינו לדעת שבכל דבר וענין ההצלחה תלויה בג' הדברים - דורון תפילה ומלחמה. וכדוגמא לכך: להצלחה בזוגיות ובבנין הבית אנו נדרשים לא רק לדורון ותפילה שבודאי פשוט לנו שיש בהם הכרח. אלא גם המלחמה היא חלק בלתי נפרד מבנין האישי הזוגי והעולמי. כמובן שיש להבדיל בין 'מלחמה לשם מלחמה' לבין מלחמה שתכליתה ליצור 'הלחמה' וחיבור עמוק יותר. וכך למדנו בגמרא ברכות דף ה' "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע" ומפרש רש"י יעשה עמו מלחמה. כשהמטרה היא לבא למצב הרוחני של "בכל לבבך" היינו בשני יצריך.

עבודת ד' שלימה מתוך בירור מעמיק וכוון הכוחות כולם לקיום רצונו יתברך. שנזכה...אמן!