חיפוש

"כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע..."

הרב יחיאל יעיש י"א תמוז תש"פ

"כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע" (פרקי אבות פ"ה,י"ט).

עין טובה פירושה שאדם שמח במה שיש לו ואין עינו צרה במה שיש לאחרים.
רוח נמוכה פירושה מידת הענווה וההכנעה וכך אומר אברהם אבינו "ואנוכי עפר ואפר".
ענווה וההכנעה אינה רק ביחס לקב"ה אלא גם ובעיקר ביחס של האדם אל עצמו דהיינו מבחן הענווה הוא בתחושות הפנימיות/נפשיות ורגשיות המלוות את האדם.
נפש שפלה פירושה שאינו רודף אחר תענוגי עולם הזה.
מידה זו אינה מנתקת את האדם מטבעיותו והחבור שלו אל עולם החומר.
אלא אדרבה מבט נכון על החיים מאפשר לאדם להנות נכון וטוב יותר מהעולם הזה.

החיד"א מבאר ששלושת המידות הללו הן כנגד הקנאה התאווה והכבוד המוציאות את האדם מן העולם. מי שיש לו עין טובה אינו מקנא באחרים. ומי שנפשו שפלה אינו רודף אחר התאווה ומי שרוחו נמוכה אינו מחפש כבוד.
וכשם שמידות הקנאה(עין רעה) תאוה(נפש רחבה) וכבוד(רוח גבוהה)
מוגברות ושליליות, מוציאין את האדם מן העולם.
כך קנאה
(עין טובה) תאוה(נפש שפלה) וכבוד(רוח נמוכה)
מאוזנות וחיוביות, מכניסין ומחברים את האדם לעולם.

בלעם הרשע למרות מעמדו הרוחני שהיה "שומע אמרי א-ל ויודע דעת עליון", הגיע לשפל המדרגה במידותיו בעין רעה, רוח גבוהה (גאווה) ונפש רחבה (רודף תאווה) ובמעשיו כפי שאתונו מוכיחה אותו לאחר שהיכה אותה שלוש פעמים "הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עלי...". ההבדל התהומי בין אברהם אבינו לבלעם הרשע נובע מתוך המגמה השונה, לעם מנצל את מעמדו הרוחני כדי למלא את רצונותיו ושאיפותיו וידיעתו את דעת עליון, מביאה אותו לנסות ולכוון לאותו רגע בו ד' כועס,ולנצל אותו לקלל את עם ישראל.
לעומתו אברהם אבינו כל עניינו בעולם הוא לגלות ולחיות את רצונו של הקב"ה, וכך הוא קורא בשם ד' ומשתדל להשפיע "חסד א-ל כל היום", עד כדי כך שאפילו על סדום מנסה אברהם ללמד זכות.
"תלמידיו של אברהם אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא. שנאמר "להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא" (המשך המשנה בפרקי אבות)
השכר והתועלת למי שדבק במידות של עין טובה רוח נמוכה ונפש שפלה אינה רק לעתיד לבא. אלא כמו שכתוב במשנה אוכלין בעוה"ז ומתוך כך נוחלין בעולם הבא. את נחלת העולם הבא יש לפרש גם מלשון נחל דהיינו במשמעות של המשכה מנחל מים.

כאשר זוכה האדם לחיות את חייו בעולם הזה עם תכונות ומידות טובות יכול הוא להרגיש כאן ועכשיו מעין עולם הבא!!!

שבת שלום ומבורך!