קרח תש"ף - טלית שכולה תכלת / הרב רונן טמיר

פרשתנו, פרשת קרח, עוסקת לכל אורכה בבירור נוקב שעובר עם ישראל בשאלת ההנהגה. קרח ועדתו קראו תיגר על הנהגתם של משה ואהרון, ובעומק העניין – על עצם הצורך בסמכות ההנהגה בישראל."כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה' ".

חז"ל מבארים כי קרח המחיש את טענתו בשני משלים – טלית שכולה תכלת ובית מלא ספרים. לסברת קרח – אומה שכולה קדושה אינה זקוקה להנהגה שתוביל אותה בנתיב הקדושה. לכאורה, צודק קרח בטענתו. באמת צריך להתבונן מדוע יש צורך "להתעסק בקטנות" ולהטיל פתיל תכלת, בטלית שכולה תכלת, או להניח שתי פרשיות מן התורה בפתח בית המלא בספרי תורה?! אכן כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה'. בכל יהודי, ובוודאי בעמם ישראל ככלל, טמונים כוחות אדירים של קדושה וטהרה. לעיתים נדמה לנו כי לא חסר מאומה, וכי ניתן להוציא אל הפועל את כל הכוחות הטמונים בנו ללא תיווך. אך הלקח הגדול הנלמד מפרשתנו, הוא שגם בגד שכולו תכלת זקוק לפתיל תכלת – הנהגה שתכוון ותנתב
את כל הכוחות למקומות הנכונים ובמינונים הנכונים. ההנהגה מעניקה קריאת כיוון לכל הכוחות ולכל הפרטים ומתעלת את הכל אל המגמה היסודית, אל הכותרת הראשית אליה הם מכוונים.

הכוחות הטהורים שקיימים בנו משוועים להכוונה ולסדר פנימי, כדי שאכן יוכלו להתגלות בשלמות ובהרמוניה. ככל שהכותרת המנביעה את החיים תהיה בהירה ומדוייקת יותר – כך כל הפרטים יהיו נאמנים ומתאימים זה לזה, ויתחברו לתכלית משותפת.

אהרן הכהן בזכות ענוותנותו ואהבת ישראל היוקדת בו – "אוהב שלום ורודף שלום", נבחר להיות הגורם המאחד את כלל ישראל לאביהם שבשמיים. קרח עם כל מעלתו הרוחנית, היה עסוק במעלתו הפרטית כדברי תרגום אונקלוס: "ויקח קרח – ואיתפליג קרח", ולכן לא היה מסוגל לשמש כמנהיג.

נסיים בדברי ה"שפת אמת": "ובאמת – אהרן לבש מעיל כליל תכלת, שהיה מלאך ה' צבאות ונתלבש בלבוש שלמעלה מן הטבע – ועל זה נתקנא קרח... ובוודאי היה קרח אדם גדול, אבל בחינת אהרן היה בפנימיות, ועדת קרח נתאחזו בבחינת הראיה יותר מידי, ולכן אמרו 'העיני האנשים ההם תנקר' – שבוודאי ראו בעין איזהו הארה, וכמו שאמרו חז"ל 'עינו הטעתו', אבל בחינת ידיעה היא למעלה מזה – שאין עין שולטת בו."

יה"ר שנזכה לעלות למעלת הידיעה של אהרן, בבחינת "בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו" ידיעה שהיא למעלה מכל ראיה, חיבור לשורש הפנימי המחבר ומנהיג את כל הפרטים כולם אל המטרה העליונה – קרבת אלוקים באמת.

שבת שלום ומבורך!

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.