שבועות תשע"ט / הרב דוד אמתי

חג שמח. ברצוני להביא לפניכם דברים חשובים של הרב חרל"פ בעניין ההשתדלות בקבלת התורה ובלימודה בלילה הקדוש שלפנינו.

מתוך מי מרום לשבועות מאמר לו: "אמר ריש לקיש: מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ה' יתירה למה לי? מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית, ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה אתם מתקיימין, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו".

נבין לפי מה שהקשה המגן אברהם על מה שאנו אומרים בשבועות "יום מתן תורתנו", הלא נפסק כר' יוסי דבשבעה בסיון נתנה תורה? וגם קשה שהרי התורה נתנה ביום נ"א לספירה, ואנו עושים ביום נ' לספירה?

אבל הענין ברור דנתינת התורה בפועל לחוד ויום השישי לחוד. (כלומר התורה ניתנה בפועל ביום ז' בסיוון אך אנחנו חוגגים דווקא את ו' בסיוון) יום השישי הוא היום אשר בו צריך העולם לבא לידי פתרון (הכרעה) אם לחיוב אם לשלילה ח"ו, ולכן לא נאמר אם תנתן התורה לישראל אלא אם מקבלים ישראל את התורה. היינו אם יתברר קבלת התורה לישראל היינו שיתודע כי מוכנים המה לקבל את התורה, באופן שהיום המיוחד למשקל הויית וקיום העולם הוא יום השישי בסיון, ולכן עיקר החג אנו חוגגים בשישי בסיון, שאלמלי אותו יום היה הכל חוזר לתוהו ובוהו.

ואמנם אין זה רק בכלל, אלא שכן הוא גם בפרט אצל כל יחיד ויחיד מישראל, וכן הוא בכל שנה ושנה בהגיע יום הזה מגיעים לידי הכרעה אם להתעלות אם ח"ו לתוהו ובוהו, וכשם שארץ יראה ובו ביום שקטה (הארץ נרגעה כשישראל החליטו לקבל את התורה), כן כל יחיד אימתי הוא הזמן שלו שבו נפדה מכל השניות וההתאבקות וההתנגחות הפנימית, הוי אומר ביום השישי, שישי בסיון, שעד אותו היום הכל מתרופף ואם מקבלים את התורה מתעלים, ואם לאו ח"ו חוזרים לתוהו ובוהו.

ואותו התוהו ובוהו שהאדם מרגיש כל השנה בא לו אך לרגלי אי הקבלה הנכונה של יום השישי שישי בסיון... אם למבול ח"ו, מבול של יצה"ר, מבול של חטאים, מבול של כשלונות, או לקיום להתעלות להתגדלות לברכה ולתהלה ולאור האחדות, להיות שקט כל השנה כולה, פדוי ומשוחרר מכל שניות התאבקות והתנגחות... כן בכל שנה ושנה בליל זה יורד טהרה בעולם, ואם נכין עצמנו לקבל הטהרה ההיא יפתחו עינינו ונשמע ונראה מה שיש לשמוע ומה שיש לראות. וצריכים לעשות את עצמו כלי לקבל את הטהרה, לצייר את עצמו כאילו הוא כלי שנשפכת בתוכו הטהרה העליונה, ע"כ אשרי אשרי למי שיודע לכוין בליל זה להשמר מכל לכלוך המביא לידי טומאה ח"ו ולקבל אור הטהרה.

שנזכה!

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.