נשא שבועות תשע"ט - יברכך ה' וישמרך / הרב רונן טמיר

השנה אנו זוכים לחבר את קדושת השבת לקדושת חג השבועות, זמן מתן תורתנו. פרשת נשא, עוסקת כולה במעגלים השונים של עם ישראל סביב אוהל מועד- הלויים, שבטי ישראל, ומתוך כך גם היחס לאלו שנדרשים לצאת אל מחוץ למחנה- הזב, המצורע, הטמא לנפש. גם הטיפול בסיבוכים השונים כמו מעילה בקודש ואשה שמעלה באמון של בעלה- נעשים בקודש פנימה. מתוך כך מגיעה התורה לדיון בנזיר, שקיבל על עצמו להרחיב את דיני הקדש לעולם החול שלו, ואסר עליו דברים מותרים. בסיום הפרשיות הללו, מופיעה ברכת כהנים- ההארה של עולם הקודש על עולם החול על ידי הכהנים בני אהרן, שנבחרו לחבר ולתווך בין הקב"ה לעם ישראל.

ננסה להתבונן בנוסח ברכת הכהנים, בדרכו של הנצי"ב: "יברכך- נכלל בזה לכל אדם כפי הראוי לו להתברך...לעוסק בתורה- בלימודו, ולעוסק במסחר- בסחורתו, כך נכלל בזו הברכה הכללית תוספת לכל אדם במה שיש לו".

הברכה היא תוספת כח ועוצמה, לכל אדם במה שראוי לו. ברכת הכהן מעצימה כל אדם בתחומו, כשם שגשם יורד ומצמיח כל צמח כפי טבעו ומהותו.

"וישמרך- דכל ברכה בעי שמירה שלא תיהפך לרועץ חס ושלום.בעל תורה- בעי שמירה מן הגאווה וחילול ה' וכדומה, וכמשמעו(-כפשוטו) שלא ישכח, ובעל נכסים בעי שמירה שלא יהיה עושר לרעתו, וכמשמעו(-כפשוטו) מגניבה ואבידה וכדומה".

שמירה, משמעותה קיום והתמדה. ברכת ה' אינה חולפת או נקודתית, היא תוספת קבועה ומשתמרת.

"יאר ה' פניו אליך-היינו, שהכל יראו שעליך זורח אור ה', ולא שזהו הצלחת המזל. ומשמעות 'פניו'- היינו השגחתו".

אנו מתפללים להארת גלויה של ה' עלינו, השגחה שניכר בה שהיא ברכה מאת ה', כדי שהשגחתו זו של הקב"ה עלינו תוביל לדבקות בו יתברך, ולהודיה על כל הטוב שגמל עלינו.

"ויחונך- קבלת התפילה ובקשה מקרי 'חן וחסד'...והנה, אחר שיאר ה' פניו, והכל יראו שאהוב אתה בעיניו יתברך, ממילא מובן שיבקשו בני אדם ממך להתפלל ברעותיהם. משום הכי, הסמיך הברכה לזה 'ויחונך'- שתקובל תפילתך גם עבור אחרים".

הארת הפנים האלוקית, יוצרת יחס הדדי של קרבה לה', ומתוך כך גם התפילה שלנו מתקבלת ברצון. זו משמעות הפסוק בתהילים "רצון יראיו יעשה"- כאשר האדם ירא שמיים, גם רצונותיו הפרטיים מתעלים, והקב"ה עושה רצונו של האדם, שהוא בעצם מתאים לרצונו יתברך.

"ישא ה' פניו אליך- כאן משמעות 'פניו'- מידותיו, שמכונים 'פנים', באשר לפי מידות האדם משתנה צורת הפנים, אם בפנים צוהלות או נזעמות וכדומה. ותכונת הברכה- שיהיו מידותיו של הקב"ה- רחום וחנון וכדומה, נשואות אליך".

מתוך הדבקות בה'- האדם דבק במידותיו וקונה בעצמו את המידות בהן השי"ת מנהיג את העולם.

"וישם לך שלום- אחר כל הברכות, מברכים בכלי המחזיק אותן, שבלי שלום- אין נחת בשום ברכה".

השלום הוא המנציח והמשמר את השפע, הוא היוצר התאמה והרמוניה של האדם בינו לבין עצמו, ועם השפע האלוקי, ומתוך כך מאפשר הארה קבועה ומתמשכת.

יה"ר שנזכה כולנו להארת פני מלך בשבת, ובשבועות שאחריה, ומתוך כך נזכה להדבק באהבת ה' ובאהבת תורה מתוך נעימות ושמחה, ולהנחיל אותה לזרענו וזרע זרענו, אמן.

שבת שלום וחג שבועות שמח!    

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.