בראשית תשע"ט - תהא שנת עין טובה / הרב מיכאל ברום

זכינו זה עתה לסיים את התורה בשמיני עצרת בשמחת התורה.

הפסוק האחרון שמופיע בפרשת "וזאת הברכה" מסיים: "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל". מיד אחר פסוק זה כולנו אמרנו "חזק חזק ונתחזק" על כך שזכינו לסיים לקרוא בספר התורה.

זכינו בסמוך לסיום התורה להתחיל שוב מחדש את ספר התורה בפרשת "בראשית". השפת אמת בדבריו על שמחת תורה מסביר את הקשר העניינים שבין המילים שמסיימות את התורה- "לעיני כל ישראל", לבין תחילת פרשת "בראשית"- "בראשית ברא אלוקים...". הוא מבאר ומסביר, הרי חז"ל מלמדים אותנו שאין "בראשית" אלא עם ישראל, תורת ישראל, וארץ ישראל. פירוש, שהקב"ה ברא את כל היצירה הנפלאה הזאת בשביל שעם ישראל יוכל לקיים את התורה כאן בעולם הזה. ומאחר וכל היקום הזה נברא לטובת עם ישראל, לכן גם הקיום של העולם וההתנהלות של העולם, תלויים בעיניים של עם ישראל. פירוש הדבר, בראייה ובהשקפה הרוחנית של עם ישראל. כל מה שקורה בעולם הוא תלוי הדרגה הרוחנית של עיני ישראל. עם ישראל נושא באחריות לא רק ביחס למה שעובר עליו, אלא גם לדברים שפוקדים את העולם כולו.

זכינו בראש השנה לפתוח את השנה החדשה, שנת ע"ט. ראשי התיבות של שנה זו הן עין טובה. פירוש הדבר, לא רק מבט חיובי ביחס לזולת, אלא לראות את הכל במבט של תורה, שהרי התורה נקראת "טוב", כמו שנאמר: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו".

בהמשך הפרשה שנקרא בעזרת ה' בשבת הקרובה נאמר: "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר ה' אלוקים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה". מסביר רש"י, "ומה הטעם "לא המטיר"? תשובה: לפי ש"אדם אין לעבוד את האדמה", ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים". מסביר השפת אמת, שרק כאשר אדם הראשון, ובהמשך הדורות עם ישראל, יודעים ומבינים את תכלית הגשמים, שכל זה נועד רק בכדי לתת לנו את התנאים המתאימים לקיים את תורתנו הקדושה, רק אז הקב"ה מביא את המטר. פירוש, כהמשך לרעיון של "לעיני ישראל", התפקיד של עם ישראל הוא להגדיר כל מהלך חומרי שבא לעולם בצורה כזאת שכולם יבינו שכל זה רק אמצעי לתכלית הרוחנית של עבודת ה'. רק עם ישראל בנוי למטרה הנשגבה הזו.

יהי רצון שנזכה כולנו בהתחדשותה של השנה הזו להמשיך ולהתחזק בתכלית חיינו, שהיא עבודת ה', ומתוך כך נזכה לכל התנאים החומריים ובעיקר לשפע של גשמים מרובים.

שנה טובה וחורף טוב ובריא!

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.