דברים תשע"ח - הואיל משה באר

בפרשתנו, פרשת דברים, נאומו האחרון של משה רבנו, ערב הסתלקותו. ספר דברים כולו מביא את נאומו זה של משה רבנו, נאום שהחל בא' בשבט והסתיים בפטירתו בז' באדר.

הכותרת אותה נותנת התורה לנאום, מצריכה התבוננות. "בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר".

מהו אותו ביאור, המבטא את דברי משה לישראל?

מבאר הרב קוק (הקדמה לעין אי"ה): "יש בטבע העניינים הנאמרים מאז, והרעיונות שכבר נאמרו, שני עניינים: האחד הוא להבין אל נכון יסוד אותו המאמר מצד עצמו, את המונח בו, בכללו ופרטיו. זאת היא תכונת הפירוש... אמנם, יש עוד יחס ידוע, כמה יש בכח כל אותם הרעיונות הכלולים במאמר, לפעול על רעיונות שיש להם יחס עמהם על פי חוקי הקישור ההגיוני... לחולל ולהוליד דברים חדשים. גם זה הוא מכלל המאמר, לא מצד עצם תכונת המאמר הפרטי, כי אם מצד הגבורה האלוקית שהכינה את העולם השכלי, ערוך בכל צרכיו, ומוכן להרחבה לאין קץ... על זה נאמר 'ונעשה כמעיין המתגבר, וכנהר שאינו פוסק'. זהו הצד העליון שבדרכי הדרישה, שהוא השם הנאה לביאור- מלשון 'באר', באר מים חיים".

ההבדל שבין פירוש לבין ביאור, נעוץ בעמדה הנפשית והרוחנית של הלומד. המפרש, מנסה לרדת לעומק דעתו של האומר, להבין את כוונתו לאשורה ולחשוף את הערכים המקופלים בתוך האמירה. המבאר, לעומת זאת, מתמקד בהבנת דבר מתוך דבר, בחידוש רובד נוסף, מעבר לזה שבו עסק האומר.

במובן מסויים, הביאור הוא הפרי של הפירוש, הוא הקומה הנוספת אותה ניתן לבנות על גבי קומת הפירוש. בקומה זו, מתחדש מהותית התוכן, נוסף נופך שלא היה גלוי קודם לכן. המבאר הוא שותף ולא רק לומד. כמובן, יש להיות זהירים ומדוייקים במלאכת הביאור, כדי לשמור על נאמנות למקור.

מסיים הרב: "על פי מידה הזאת, יזלו מים חיים חדשים לבקרים מכל הגה ורעיון של חכמת אמת שנפל לנו מורשה מדורות הראשונים, מאבותינו הקדושים ע"ה, בין דברי תורה עצמם, שהם ודאי 'כפטיש יפוצץ סלע', בין דברי חכמים ז"ל. מזה הצד יוקח הביאור, לא מצד תכונת המאמר בפרטיותו, כי אם מצד פועל ה' שיש בזה, שהכין לנו סיבות רבות לאושרנו והצלחתנו האמיתית, להאיר את נפשנו באורו- אור האמת, ולתת לנו מחיה נפשית מלאה מזו אל זן".

כתלמידיו של משה רבנו ע"ה, גם עלינו מוטלת החובה הכפולה- לפרש ולבאר, לרדת לעומקם של דברים, בתורה שבכתב ושבעל פה, מתוך זהירות, מתינות ונאמנות מוחלטת לחז"ל, ומתוך כך גם לבאר ולהוסיף את החלק הקטן שלנו לבניינו של מלך.

יהי רצון שנזכה לראות בישועת ה' עלינו, בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, ומתוך כך נזכה לאורו של מלך מלכי המלכים עלינו- בגאולה השלמה, בכלל ובפרט, אמן.

שבת שלום ומבורך!     

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.