ויקהל פקודי תשע"ח - הוקם המשכן

השבת, אנו זוכים לסיים את ספר שמות, ספר הגאולה, בתיאור השראת השכינה בתוך בני ישראל באופן קבוע. "ויהי בחודש הראשון בשנה השנית באחד לחודש הוקם המשכן". אירוע זה, של הקמת המשכן, הוא אירוע מכונן בתולדות ישראל והעולם כולו. הקב"ה משרה שכינתו בארץ, באופן קבוע ומתמשך, וישראל שותפים פעילים בבניין מקום השכנת השכינה.

מדוע נבחר יום א' בניסן להיות היום בו שורה השכינה בישראל?

מבאר הרב קוק (עיו אי"ה שבת פרק ט', נ"ו): "חידוש הצורה הרוחנית של האומה, בהשפעת הקדושה באופן הנראה לחושים, בקנין של נחלה הנמסרת לדורות, הופיע בחידוש החודש הראשון, ראש חדשים, חודש האביב, המורה על הקישור הגדול שיש לכל היקום עם חידוש הצורה הישראלית, הנותנת נשמה עדינה רוחנית עליונה באף כל יציר נברא. עברה השנה הראשונה, החרות פעלה את פעולתה, התרוממו עד הגובה העליון במתן תורה, עבר עליהם כוס התרעלה של העגל, שסופו גם הוא, בכל עומק מרירותו, לטובה יהפך, להורות שגם הנפילה הרוחנית היותר איומה, לא תשבית את הוד הקודש אשר לאומה עליונה, בת אלהים זאת, והוחל התיאור המשוכלל בפועל הגשמי. בשנה השנית נקראו, אחרי אשר התעודדו מנפילתם, לחיים חדשים, ברית עולם לא תשכח".

א' ניסן הוא יום הראוי ללידה חדשה. בא' ניסן נברא העולם, בא' ניסן נתבשרו ישראל על יציאת מצרים ונצטוו להיות שותפים בלקיחת קרבן הפסח, ובא' ניסן נולדה גם השראת השכינה הקבועה בישראל. חודש האביב, החודש בו מתעורר העולם כולו לפריחה ולחיים חדשים, הוא המועד התאים לעליית המדרגה גם בהקשר הרוחני.

ממשיך הרב: " השנה השניה בצעדה לא הניחה חלק ממנה מבחוץ, כולה כנוסה היא בתקופת הוד הפריחה, באחד לחודש. והמשכן, החובק בקרבו כל רזי עולמים, כל יחוסי ההויה בגלמיה והופעותיה השונות, ברוחניותה היותר עליונה, ובכל הוד מוסריותה וצחצחות רעיונותיה...המשכן הוקם, הכל פעל בעדו, כל איתניות העולם, שפעת רוח אלהים המחדש כל היקום, הקורא ליש בכללו לאור באור החיים למטרת קודש נשגבה, רחפה בהקמתו, והוקם המשכן".

כל זמן מאיר בתכונתו, ותכונתו של הזמן משתקפת גם באירועים המכוננים שקרו בו. כך מסיים הרב:  "והמרכזיות המאחדת את נשמת האומה בחוברת יחד, היא היא המטביעה את צורתה על הזמן, לקדש את הזמנים, לצייר את תוכן חליפותיהם ע"פ האור האלהי הבהיר אשר הופיע בימי צאתנו מארץ מצרים, לדעת את אשר עלינו להיות בעמים ובעולם, ואת אשר נתוה על לוחות התולדה כולה בקידוש הזמנים...השנה מקבלת את צורתה לכל חליפותיה אשר בטבע המוחש, זרע וקציר קור וחום, ע"פ אותו הרושם הכללי שהאורה האלהית הופיעה בראשון לחדשי השנה, בהגלות יד ד' על עבדיו, על עולמו ותולדות מעשיו, ראשון לחדשים".

יהי רצון שנזכה להארת חודש ניסן, חודש הגאולה, חודש האביב הטבעי והרוחני, החודש בו נברא העולם והאדם, החודש בו נבראו ישראל, כאשר יצאנו מעבדות לחירות עולם, החודש בו נחנך בית קדשנו ותפארתנו, ומתוך כך נזכה להיוולד מחדש, לטובה ולברכה שלמה, אמן.

שבת שלום וחודש טוב ומבורך!

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.