כי תשא תשע"ח - אות היא לעולם

בפרשת כי תשא, אנו מתוודעים, בין השאר, למעלתה וקדושתה המיוחדת של השבת. "אך את שבתותי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני ה' מקדשכם. ושמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. מחלליה מות יומת, כי כל העושה בה מלאכה- ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה...ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש".  

ננסה להתבונן מעט בסגולתה של השבת, ובהיותה אות בין הקב"ה לבינינו.

מבאר הרב קוק(מאמרי הראי"ה, עמ' 154): "אותות ישנם בינו ובינינו, והאותות לא יעברו מאיתנו, לא יעברו מפנימיותנו. אות ברית קודש אשר בבשרנו- אות עולם הוא...מפני שכח הברית הוא מונח בעצמיותנו, ובשביל כך- לא תועיל כל השתמטות, כל התנכרות. גם אם עד הדיוטא התחתונה ירד היורד במורד, לא יוכל להחליף את עורו, את גופו ואת נפשו...אות השבת הוא, גם כן, חתום באופי העצמי שלנו. לא יחשבו מחלליו שיוכלו לכחד את האות הזה מהם, חתום הוא גם כן במעמקי נשמתם. כל הווייתם הפנימית דורשת מהם את התגלותה של האות. הנשמה, המתעלפת בתוכיותה, היא סובלת את מכאוביה, וסוף כל סוף- היא תנצח, אחרי סבל מרובה- הכל מוכרח הוא לשוב אל מקורו. וכל זמן שאינם שבים אל המקור, נגד עצמם הם נלחמים, את עצמם הם מכים ובוזים".

המושג אות, פירושו- סגולה פנימית מהותית, שייכות ללא תנאי, שאינה משתנה בשום אופן. אות הברית שבאדם ממחישה את השייכות המוחלטת שלנו כעם ה', אל רבש"ע. אות השבת, גם היא מבטאת קשר בל ינתק אל בורא העולם בששה ימים, אשר נח ביום השביעי ונתן גם לנו מתנה זו.

ניתן בהחלט להתכחש לאות, לנסות להסתיר אותו או לטשטשו. אך אין, ולא תהיה לעולם, אפשרות לבטל אות. אות הוא סימן לברית שורשית, לאופי המונח במהות נשמתנו.

במקום אחר (מאמרי הראי"ה, עמ' 142) מוסיף הרב: "סגולה מיוחדת יש לה, למתנת השבת לישראל, שבה מובלטים שני הצדדים המהווים ומחיים עולמי עד- הצד הגנוז והצד הידוע, ורוח החיים אשר לשבת- מרחפת היא על כל השטח של חיי ישראל, מראש ועד עקב...גם אלה שרק דעות של ילדות, של תינוקות, ברוח ישראל, שרויות בלבבם- גם הם, כל זמן שלא ניתקו מחיי האומה, עלולים ומוכרחים הם להכיר כבודה וחוסנה, אורה וזיווה, של מתנת השבת לישראל".

השבת היא אחד מהשורשים היסודיים ביותר של חיינו, הפרטיים והציבוריים, ולכן מוטלת עלינו חובה גדולה להעמיק את ההבנה והחיבור שלנו אל השבת, ומתוך כך גם המעגלים הרחבים יותר יזכו לראות את השבת באור אמיתי יותר.

כך מסכם הרב (שם): "והננו בזה קרואים ועומדים לשמור על המתנה הגנוזה שלנו, אשר בה צפונה כל הארת חיינו, לבל תעשק ממנו- לא על ידי זדים, המתנקשים בחיי האומה ונשמת כבודה, ולא על ידי טועים, המתהלכים במחשכים, אשר לא ידעו במה יכשלו".

יה"ר שנזכה לראות, ומתוך כך גם להראות, את מעלתה העצומה של קדושת השבת, ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה, כפי שהבטיחונו חז"ל "אם שומרים ישראל שתי שבתות- מיד נגאלים", אמן.

שבת שלום ומבורך!            

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.