יתרו תשע"ח - ממלכת כהנים וגוי קדוש

בפרשתנו, מגיע עם ישראל אל הר סיני, שם מתרחש מעמד מכונן וייחודי בעל משמעות אדירה לדורות- התגלות אלוקית והשראת שכינה על אומה שלמה. מעמד זה מאמת באופן סופי ומוחלט את נבואת משה: "בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם", וכמובן מהווה יסוד להשראת השכינה בלב האומה, במשכן, ולאחריו בבתי המקדש.

בהקדמה למעמד הר סיני, מודיע ה' לישראל על המגמה הכללית. "ועתה, אם שמוע בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".

מהו פשר הביטוי "ממלכת כהנים"?

מבאר הרב קוק(מאמרי הראי"ה, עמ' 173): "קבלת התורה בישראל- קבלה כפולה היא, קבלת חובת היחיד, בתור יחיד השייך לכלל, לכללות האומה בקדושתה, וקבלת התורה בתור קבלתה של האומה המנהיגה את חייה החברתיים, בתור לאום".

דבר ה' המאיר את העולם, אינו מכוון רק לרומם את היחיד. אור התורה אינו מיועד רק לבסס ולדייק את הקשר בין האדם הפרטי לאלוקיו. אור התורה מיועד, בנוסף לכך, לטהר את החיים הציבוריים בעם ישראל.

ממשיך הרב: "אמנם, עבודה קשה היא, ביחוד, שמירת התורה הכללית, הממלכתית, עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. כי התורה ומצוותיה באו לצרף את הבריות, ומלאכת הצירוף של הכלל כולו, בתור חברה הזקוקה לעניינים מדיניים, היא הרבה יותר מסובכת בדרך עבודתה, ממלאכת הצירוף של כל יחיד כשהוא לעצמו בתור איש פרטי".

אין ספק, תיקון החברה בכללותה קשה ומסובך הרבה יותר מתיקון היחיד. הרצון ליצור אומה שלמה המתנהלת בכל רבדי חייה לפי מצפן אלוקי מדוייק- דורש עבודה רבה ותשומת לב מדוקדקת לפרטי פרטים. יש להתאים את כל תחומי החיים הציבוריים למגמה האלוקית- כלכלה, צבא, חקלאות, יחסי חוץ וסדר יום מדיני, והדבר דורש, כמובן, חיבור משנה סדורה לכל המישורים הללו. זוהי הבשורה אליה מכוון הקב"ה ערב מעמד הר סיני- הבשורה לעולם ולאנושות כולה לא תגיע רק בהיבט הפרטי. היא תתרומם ותופיע מאומה שלמה, המנהלת את חייה מתוך נאמנות למוסר האלוקי.

מסיים הרב: "והיה זה לנו לאות, שבאותה התנועה שהננו מרגישים בה את הצמיחה החברתית הלאומית, אנו חייבים לרומם בה את המדרגה המוסרית ואת הזיקה ליסוד הקודש שלנו, בכוחה של תורתנו הקדושה, שהיא תורת חיים, מקור הצדק ומעיין האמת. וחלילה לנו לחשוב, שהגלים הסוערים שבשאיפה המדינית, רשאים הם לעוור את עינינו...כי חובתנו היא לא רק להיות אנשי קודש, בתור אנשים פרטיים, כי אם גם, וביחוד, להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולשאוף ליסוד ממלכתי מקודש...ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, במהרה בימינו, אמן".

זכינו לראות בעינינו את תקומת עמנו ומדינתנו, לה אנו חוגגים 70 בשנה זו. פלא פלאים, "הן עם כלביא יקום", ודווקא מתוך ההודאה הגדולה לקב"ה על כל הטוב אשר גמל עלינו, עלינו לשנס מותניים ולרומם את השאיפות הרוחניות הלאומיות, למחות כנגד הקלקול והבלבול במישור הציבורי, לעורר כנגד ערבוב אג'נדות זרות בצה"ל ובמוסדות המדינה, ומעל לכל- לעצב קוד רוחני מסודר ומקיף להתנהלות נכונה, הנאמנה לייעודנו כממלכת כהנים וגוי קדוש.

שבת שלום ומבורך!      

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.