ויחי תשע"ח - לישועתך קיויתי ה'

פרשתנו, פרשת ויחי, חותמת את ספר בראשית, ספר הבריאה והאבות. כאשר נפרד יעקב אבינו מבניו, לפני מותו, הוא מברך כל אחד ואחד מהם בברכה הראויה לו.

מיוחדת היא הברכה לשבט דן. "דן ידין עמו, כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחור. לישועתך קויתי ה'."

ביטוי זה, החותם את הברכה לדן, דורש התבוננות. חז"ל מבארים, שכאשר ראה יעקב בעיני רוחו  את שמשון הגיבור, שהיה משבט דן, היה סבור שהוא המשיח. לאחר מכן ראה שבסופו של דבר נהרג שמשון, ואז הוסיף ואמר: "לישועתך קויתי ה'." הישועה לה מצפה יעקב אינה ישועה אנושית מוגבלת, כי אם ישועה אלוקית שלימה.

המושג "תקוה", או "ציפיה", נתפסים במבט שטחי כהמתנה פאסיבית לישועה שתבוא ממרומים. לא כך מבאר הרב קוק את יסוד הציפיה לישועה.

"והציפיה כוללת שימת עין תדירית, גם באין שום הכרה גלויה חיצונית אל הישועה, כמו שהמצפה עומד על המשמר, ימים על שנה, גם באין לפניו דבר מחודש, ולא יעזוב עמדתו".

החלק הראשון שבציפיית הישועה, הוא ההתמדה. "ואף על פי שיתמהמה, אחכה לו בכל יום שיבוא". המצפה האמיתי, אינו מתרשם ואינו נחלש מעיכובים בהופעת הישועה. ככל שערך הישועה גדול יותר, כך המוכנות לחכות מבלי להיחלש ולהתייאש חלילה- גדל.

"ועוד כלול בזה, שבכל עת מצוא של איזו הערה, שיראה שראוי לעשות איזה דבר לישועה- יחיש פעולתו ולא יעזוב, כמו שהמצפה(-הצופה), בראותו על פי צפייתו שבאה שעת מעשה, לבריחה או הגנה מאיזה אוייב וכאלה- עליו החובה לעשות מה שדרוש לטובת המצב, כן יזרז לעת הנכון, בלא איחור רגע וזמן"

הצפיה היא צפיה פעילה, נכונות לקחת אחריות ולקדם את התהליך, כאשר מזהים שעת כושר. איננו פאסיביים ביחס לתהליך הגאולה, אנו נכונים "להיכנס תחת האלונקה", ולשאת על גבנו, בענווה וביראת רוממות גדולה, את הדרוש על מנת להביא לידי ביטוי בפועל את הישועה.

מסיים הרב: "על אלה שתי התכניות, הנראות כמתנגדות זו לזו- ההתמדה בצפיה מחשבית והזירוז בעת הכושר- הוא הדבר הצריך להתרומם בעומק העיון של צפיה לישועה".

זכינו בדורנו, דור התחיה, לראות עין בעין את ישועת ה' עלינו. אנו מלאי תודה לה' על כל הטוב אשר גמלנו, ומודעים היטב לאחריותנו ולתפקידנו בעת הזאת-לפעול עם אל ולהשתדל להיות ראויים לשפע הגדול הזה, ומתוך כך מתפללים לזכות ולראות בישועת ה' השלימה, בהשבת השכינה לציון ובבניין בית חיינו במהרה בימינו, אמן.

שבת שלום ומבורך!     

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.