מאמרים

שלח תשע"ט - יהושע, כלב והמרגלים / הרב חנניה פולק

על הדומה והשונה בהנהגת יהושע וכלב מול המרגלים.

בהעלותך תשע"ט - מלמד שלא שינה ולא השתנה / הרב יחיאל יעיש

"ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציוה ד' את משה" - מפרש רש"י: להגיד שבחו של אהרן שלא שינה. מה החידוש בכך?

שבועות תשע"ט / הרב דוד אמתי

מדברי הרב חרל"פ בעניין ההשתדלות בקבלת התורה ובלימודה בלילה הקדוש שלפנינו.

נשא שבועות תשע"ט - יברכך ה' וישמרך / הרב רונן טמיר

התבוננות בברכת כהנים בדרכו של הנצי"ב.

במדבר תשע"ט - כמה ולמה / הרב יהושע וידר

על הדרך ממצרים לארץ ישראל ועל המעבר מחומש ויקרא לחומש במדבר.

מטות מסעי תשע"ח - זה הדבר אשר ציוה ה'

פרשתנו, פרשת מטות-מסעי, פותחת בענייני נדרים, בכח הדיבור של האדם והשפעתו על המציאות. גם בהמשך הפרשה, מתוארת הנקמה במדיין, הקשורה, כמובן, לתיקון עצת בלעם המדייני, שניסה להחטיא את ישראל בפיו.

פינחס תשע"ח - את בריתי שלום

פרשתנו, פרשת פינחס, פותחת בברית השלום לה זוכה פינחס בן אלעזר. "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן, אמור: הנני נותן לו את בריתי שלום. והיתה לו, ולזרעו אחריו, ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל".

בלק תשע"ח - ה' אלוקיו עמו ותרועת מלך בו

השבת, בפרשת בלק, אנו מתוודעים להשגחת ה' עלינו, ולשמירתו אותנו, כנגד כל המקטרגים והמשטינים עלינו.

חקת תשע"ח - שמעו נא המורים*

בפרשתנו, פרשת חוקת, מתרחש אחד האירועים המשמעותיים בדברי ימי ישראל. משה, אהרן ומרים, המנהיגות העליונה של עם ישראל- מפנים את מקומם. אהרן ומרים מסתלקים לבית עולמם, ועל משה נגזרת הגזירה שלא להכניס את ישראל לארץ הקודש.

קרח תשע"ח - כל העדה כולם קדושים

פרשת קרח, שרובה ככולה עוסקת במחלוקת קרח ועדתו, מלמדת אותנו על חשיבות הגבולות בין תחומים במציאות, ובעיקר בין הקודש והחול.

שלח תשע"ח - מראשית עריסותיכם תתנו לה' תרומה

בפרשת שלח, פוקד את עם ישראל אחד המשברים הגדולים בתולדותיו- חטא המרגלים, המאיסה בארץ חמדה, שגררה אחריה בכיה לדורות- עיכוב של ארבעים שנה בכניסה לארץ, וכל החורבנות והצרות שארעו לאבותינו ולנו במהלך ההיסטוריה ביום הנורא, יום תשעה באב.

בהעלותך תשע"ח - להודיע שבחו של אהרן שלא שינה

פרשת בהעלותך פותחת בציווי הקשור במנורה. "בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות". בהמשך, מפרטת התורה, לכאורה בהרחבה יתירה, את יישומו של הציווי. "ויעש כן אהרן, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה ה' את משה". מדוע לא להסתפק בניסוח כמו "ויעש כן"?

נשא תשע"ח - וישם לך שלום

פרשת נשא עוסקת, רובה ככולה, במקרי קצה בחברה. צרוע, זב, טמא לנפש, מועל בקודשים, אישה סוטה, נזיר, ולבסוף - ברכת הכהנים לישראל. "כה תברכו את בני ישראל, אמור להם: יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

במדבר ושבועות תשע"ח - בשם אלוקינו נדגול

זכינו השנה, וחג השבועות, זמן מתן תורתנו, מחובר לקדושת פרשת במדבר, פרשת הדגלים, הפותחת את החומש הרביעי בתורה - חומש הפקודים. ננסה לחבר את הדברים, לאורו של הרב קוק.