מאמרים

בלק תש"ף - עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה / הרב יחיאל יעיש

"כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו. ושלושה אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע..."

חוקת תש"ף - חוקה לישראל! / הרב יהושע וידר

פרשתנו פותחת במילים "זֹאת חוּקַּת הַתּוֹרָה...וְיִקְחוּ...פָרָה אֲדוּמָה תְּמִימָה...", הזאת אפרה של פרה זו מטהרת מטומאת-מת. תהליך זה איננו נקרא בכינוי הרגיל, 'מצוה', או 'משפט' אלא בשם הייחודי "חוקה".

קרח תש"ף - טלית שכולה תכלת / הרב רונן טמיר

פרשתנו, פרשת קרח, עוסקת לכל אורכה בבירור נוקב שעובר עם ישראל בשאלת ההנהגה. קרח ועדתו קראו תיגר על הנהגתם של משה ואהרון, ובעומק העניין – על עצם הצורך בסמכות ההנהגה בישראל.

שלח תש"ף - עיניים של אמונה / הרב יהושע וידר

פרשתנו עוסקת בנפילה הקשה מכולן של דור המדבר – בחטא המרגלים. מנהיגי העם גררו את העם אחריהם. כיצד התבלבלו ונכשלו אנשים גדולים כל כך?

בהעלותך תש"ף - לשון הרע / הרב איתן קופמן

התבוננות בשורש חטא לשון הרע ובתיקונו

במדבר תש"ף - סופרים אותנו! / הרב יהושע וידר

לאחר קרוב לשנה בה שהה עם ישראל למרגלות הר-סיני מתארת פרשתנו את התארגנות העם לקראת היציאה לדרך.

מסעי תשע"ט - על תחנות ועל גבולות / הרב יהושע וידר

מסתבר שאין עוד פרשה בה מופיעים שמות כה רבים של מקומות שונים כבפרשתנו...

מטות תשע"ט - שומרי משמרת משכן ה' / הרב רונן טמיר

לאחר הניצחון על מדין, מצווה התורה לחלוק את השלל בין אנשי הצבא לשאר ישראל, כאשר לאחר החלוקה- אנשי הצבא מפרישים, מהמחצית אותה קיבלו, אחד מחמש מאות לאלעזר הכהן. שאר ישראל, שזכו למחצית מהשלל- מפרישים אחד מחמישים ללויים שומרי משמרת משכן ה'. מדוע?

פנחס תשע"ט - תעודת הזהות של המשיח / הרב משה פרץ

מהן התכונות החיוניות ביותר למנהיג עם ישראל, בעבר ובעתיד? בהיותנו מאמינים בביאת המשיח, מוטלת עלינו החובה (אם לא, לפחות הסקרנות) לברר איך כל אחד מאתנו יזהה אותו כגואל? מהם אותם הצדדים שיוכיחו באופן ודאי שהפעם מדובר על משיח צדקנו? האם אותה קביעה יכולה להאיר את חיינו היום יומיים, במעגלים קטנים יותר: משפחה, שכונה, קהילה...?

בלק תשע"ט - חורבן כגילוי אהבה / הרב יהושע וידר

"מַה טוֹבוּ אוֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנוֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל" - מסביר רש"י שהכוונה לבית המקדש. מה משמעותו בדורנו, כשהוא אינו בנוי?

חקת תשע"ט - החלפת המנהיגות / הרב מיכאל טוביאנו

על חילופי המנהיגים בין המסע במדבר לכניסה לארץ ישראל.

קרח תשע"ט - "כל העדה כולם קדושים" / הרבנית מעיין הנדלר

המחלוקת של קורח ועדתו באה בעיתוי מפתיע. הציווי על הכהונה הגדולה של אהרון התרחש עוד לפני חטא המרגלים, אם כן, למה התעכב קורח עם טענותיו על המינוי הזה עד עכשיו?

שלח תשע"ט - יהושע, כלב והמרגלים / הרב חנניה פולק

על הדומה והשונה בהנהגת יהושע וכלב מול המרגלים.

בהעלותך תשע"ט - מלמד שלא שינה ולא השתנה / הרב יחיאל יעיש

"ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציוה ד' את משה" - מפרש רש"י: להגיד שבחו של אהרן שלא שינה. מה החידוש בכך?

שבועות תשע"ט / הרב דוד אמתי

מדברי הרב חרל"פ בעניין ההשתדלות בקבלת התורה ובלימודה בלילה הקדוש שלפנינו.

נשא שבועות תשע"ט - יברכך ה' וישמרך / הרב רונן טמיר

התבוננות בברכת כהנים בדרכו של הנצי"ב.

במדבר תשע"ט - כמה ולמה / הרב יהושע וידר

על הדרך ממצרים לארץ ישראל ועל המעבר מחומש ויקרא לחומש במדבר.

מטות מסעי תשע"ח - זה הדבר אשר ציוה ה'

פרשתנו, פרשת מטות-מסעי, פותחת בענייני נדרים, בכח הדיבור של האדם והשפעתו על המציאות. גם בהמשך הפרשה, מתוארת הנקמה במדיין, הקשורה, כמובן, לתיקון עצת בלעם המדייני, שניסה להחטיא את ישראל בפיו.

פינחס תשע"ח - את בריתי שלום

פרשתנו, פרשת פינחס, פותחת בברית השלום לה זוכה פינחס בן אלעזר. "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן, אמור: הנני נותן לו את בריתי שלום. והיתה לו, ולזרעו אחריו, ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל".

בלק תשע"ח - ה' אלוקיו עמו ותרועת מלך בו

השבת, בפרשת בלק, אנו מתוודעים להשגחת ה' עלינו, ולשמירתו אותנו, כנגד כל המקטרגים והמשטינים עלינו.

חקת תשע"ח - שמעו נא המורים*

בפרשתנו, פרשת חוקת, מתרחש אחד האירועים המשמעותיים בדברי ימי ישראל. משה, אהרן ומרים, המנהיגות העליונה של עם ישראל- מפנים את מקומם. אהרן ומרים מסתלקים לבית עולמם, ועל משה נגזרת הגזירה שלא להכניס את ישראל לארץ הקודש.

קרח תשע"ח - כל העדה כולם קדושים

פרשת קרח, שרובה ככולה עוסקת במחלוקת קרח ועדתו, מלמדת אותנו על חשיבות הגבולות בין תחומים במציאות, ובעיקר בין הקודש והחול.

שלח תשע"ח - מראשית עריסותיכם תתנו לה' תרומה

בפרשת שלח, פוקד את עם ישראל אחד המשברים הגדולים בתולדותיו- חטא המרגלים, המאיסה בארץ חמדה, שגררה אחריה בכיה לדורות- עיכוב של ארבעים שנה בכניסה לארץ, וכל החורבנות והצרות שארעו לאבותינו ולנו במהלך ההיסטוריה ביום הנורא, יום תשעה באב.

בהעלותך תשע"ח - להודיע שבחו של אהרן שלא שינה

פרשת בהעלותך פותחת בציווי הקשור במנורה. "בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות". בהמשך, מפרטת התורה, לכאורה בהרחבה יתירה, את יישומו של הציווי. "ויעש כן אהרן, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה ה' את משה". מדוע לא להסתפק בניסוח כמו "ויעש כן"?

נשא תשע"ח - וישם לך שלום

פרשת נשא עוסקת, רובה ככולה, במקרי קצה בחברה. צרוע, זב, טמא לנפש, מועל בקודשים, אישה סוטה, נזיר, ולבסוף - ברכת הכהנים לישראל. "כה תברכו את בני ישראל, אמור להם: יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום".

במדבר ושבועות תשע"ח - בשם אלוקינו נדגול

זכינו השנה, וחג השבועות, זמן מתן תורתנו, מחובר לקדושת פרשת במדבר, פרשת הדגלים, הפותחת את החומש הרביעי בתורה - חומש הפקודים. ננסה לחבר את הדברים, לאורו של הרב קוק.