פרשת אמור תשע"ז

וספרתם לכם

פרשת אמור עוסקת כולה בחיבור שבין העולם הרוחני לגשמי, כפי שמתבטא בכח הדיבור המחבר בין המחשבה למעשה. הפרשה עוסקת בחיבור בשלושה מישורים- עולם, שנה, נפש. דיני הכהנים הם בחינת "נפש"- הקדושה המתגלה באדם, דיני המועדים הם בחינת "שנה"- הקדושה המתגלה בזמן, ודיני המנורה ולחם הפנים הם בחינת "עולם"- הקדושה המתגלה במקום.

כחלק מפרשת המועדים, עוסקת התורה בספירת העומר, וננסה להאיר בעניין זה אור חדש, בדרכו של "אור החיים" הקדוש.

"וספרתם לכם- אומרו 'לכם' לצד שיצו ה' לספור שבע שבתות, ואמרו ז"ל כי לצד שהיו בטומאת מצרים, ורצה ה' להזדווג לאומה זו- דן בה כמשפט נידה, שדינה לספור שבעה נקיים, וציווה שיספרו שבעה שבועות, ואז יהיו מוכשרים להכניסם כלה לחופה. והגם כי שם שבעה ימים, וכאן שבעה שבועות, לצד הפלגת הטומאה, וגם היותם בכללות ישראל- שיער התמים דעים כי כן משפטם".

ספירת העומר מבטאת את התהליך שעובר עם ישראל מיציאת מצרים ועד מעמד הר סיני. הספירה מחברת את הימים לשבועות, את הפרטים הקטנים לכלל שלם. כדי להגיע להר סיני כאשר ישראל ראויים לקבל את דבר ה'- יש לעבור תהליך שיטתי של היפרדות מטומאת מצרים וכניסה לקדושת השכינה.

הדברים מבוארים יותר, בדברי "אור החיים" הקדוש בפרשת יתרו, על הפסוק "בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני".

"הנה, למה שקדם מעוצם חיבתו, לתת להם ארוסתם, זו התורה, תקשה- למה נתעכב ה' מתת התורה עד החודש השלישי, כי מן סימני האהבה היא שלא יתעכב חושק מבוא לחשוקתו?! ואם לצד הדרך (-המרחק ממצרים להר סיני), הלא מצינו שאפילו לאליעזר עבד אברהם קפצה הארץ, קל וחומר לחתונת נשיאת ראש תקפוץ הארץ, וגם השמיים, אם יצטרכו לה!"

מדוע, אם כן, צועדים ישראל שבעה שבועות עד למתן תורה? מדוע לא היתה קפיצת הדרך והיו מגיעים מיד להר סיני?

"אשר על כן, בא הקב"ה ונתן אמתלא(-הסבר) לדבר, כי לא מיעוט החשק הוא הסובב, אלא לצד הכשרת החתן, כי לא היו ישראל ראויים, לצד שהיו בארץ הטמאה, והיו לנידה ביניהם, והוצרכו לספור ספירת טהרתם- שבע שבתות, כנגד שבעה נקיים אשר ציווה ה' לזבה, והוא אומרו 'לצאת בני ישראל ממצרים'- לסיבת יציאתם מארץ מצרים, הוא הסובב עכבת הדבר עד החודש השלישי...והצצתי בעניין, ואראה עוצם חשקו יתברך בישראל, שניכרת מתוך מעשיו, בהעיר למה הטריחם ה' בדרך עד החודש השלישי? ואם לסיבה שכתבנו, עדיין תקשה- שהיה לו לקפוץ הארץ, ולהגיע למדבר סיני בו ביום, ושם יתעכבו עד ספור שבעה שבועות?!                       אכן, זה יגיד עוצם חשק נתינת התורה לישראל, כי לגודל חשקו ב"ה בהם, לא רצה להביאם ולהתעכב זמן ארוך בלא חתונה, בבית חתנות, ולזה היה ממעיט הימים בריחוק מקום, ותיקח לך שיעורן (-דוגמה) של דברים, מחשוק וחשוקתו, כי לא יצטער בעכבתו מבוא אליה, כל זמן שלא הגיע עת דודים, ועדיין לא עלתה כלה בחופתה, אשר לא כן בעת כלה בחופתה- לא יעצור כח לעכב ביאתו אליה".

ספירת הטהרה של ישראל, היתה בריחוק מהר סיני, כדי לאפשר לקב"ה, כביכול, להתאזר בסבלנות עד שיהיו ישראל ראויים לקבל תורה. לגודל אהבתו אותנו, ולגודל רצונו להתחבר עמנו, לא היה יכול הקב"ה כביכול להמתין, אם היינו מגיעים להר סיני. תהליך ספירת העומר, המתואר כאן, הוא תהליך של התכוננות והתנקות לאומית, לקראת המעמד הגדול של "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". לכן, מנסחת התורה את הציווי על ספירת העומר בלשון "וספרתם לכם"- הספירה היא למענכם, כדי להגיע ראויים לחתונתכם עם הקב"ה.

גם היום, ספירת העומר מכשירה אותנו לקראת היום הגדול, יום מתן תורה, יום בו נושקים השמיים לארץ. ספירת העומר, ובמיוחד היום הקדוש ל"ג בעומר, יום ההילולא של רשב"י, שהוא יום גילוי רזי התורה, מחבר אותנו זה אל זה, ואת כולנו יחד אל השורש הרוחני שלנו, אל הסוד הפנימי שבתורה, ומתוך כך נתעלה ונטהר לקראת חג השבועות.

יה"ר שנזכה להארת קדושה וטהרה, בזכות התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, עלינו ועל כל ישראל, אמן.

שבת שלום ומבורך!

אנא הקפידו על שפה נאותה, לא כל התגובות תתפרסמנה.